Kompaktní zářivky nejsou zastaralé světelné zdroje


ProÄ se kompaktním zářivkám říká „úsporky“? Tento výraz je natolik zlidovÄ›lý, asi jako kapesník, který nemá rovněž nic spoleÄného s popisem pÅ™edmÄ›tu, k nÄ›muž se vztahuje. StejnÄ› jako kapesník, který byl již od konce 18. století nejÄastÄ›jším obsahem kapes kalhot, saka a koÅ¡il, tak i úspora elektrické energie byla tím důvodem, proÄ se lidé zaÄali zajímat o inovace mezi osvÄ›tlovacími zdroji, a první kompaktní zářivky pojmenovali „úsporkami“.kompaktní zářivka s keramickým držákem.jpg
Do té doby u nás kralovaly žárovky s vláknem uvnitÅ™ vakuové baňky a prakticky neexistovala domácnost, kde by se veÄer co veÄer žárovky nerozsvÄ›cely. A takÅ™ka nikdo se nepozastavoval nad tím, že spotÅ™ebují ohromné množství elektÅ™iny, a že svÄ›telný efekt je vlastnÄ› odpadním produktem vznikajícího tepla, které pÅ™eměňuje tok elektrického proudu z více než 80 procent.
Vláknové žárovky jsou tedy z hlediska ekonomického velmi neefektivní a to bylo také důvodem, proÄ se nÄ›kteří technicky vzdÄ›laní lidé zaÄali ohlížet po jiném Å™eÅ¡ení. V druhé polovinÄ› dvacátého století již byla známa úÄinnost nízkotlakých i vysokotlakých výbojek a vývojová pracoviÅ¡tÄ› zaÄala s konstrukcí miniaturních zářivkových trubic naplnÄ›ných inertním plynem a luminiscenÄní vrstvou uvnitÅ™ sklenÄ›né válcové baňky. Výsledkem byly první kompaktní zářivky s indukÄním pÅ™edÅ™adníkem a se závitem patice E27. Dnes jsou pÅ™edÅ™adníky elektronické a zmÄ›ny v konstrukci luminoforu a plynové náplnÄ› z nich vytvoÅ™ily silného konkurenta LED žárovkám.

Jak je to s likvidací odpadu

Moderní kompaktní zářivky, aÄkoliv jsou pÅ™ijatelné z hlediska svých vlastností, a skuteÄnÄ› umožňují úspěšnÄ› konkurovat LED diodovým zdrojům, mají pÅ™ece jen jednu stinnou stránku. Tou je obsah rtuti, která se nachází uvnitÅ™ sklenÄ›né baňky. Její koncentrace je velmi nízká a prakticky nemůže ohrozit naÅ¡e zdraví, i pÅ™es různé na Internetu kolující hoaxy, ovÅ¡em problém nastává v okamžiku, kdy zářivka doslouží a musí se odložit do kontejneru s odpadem. RtuÅ¥ v jedné zářivce by pro životní prostÅ™edí neznamenala vůbec žádnou zátěž, ale jestliže se sejde na jedné skládce nÄ›kolik tisíc vyÅ™azených kusů, obsah rtuti se sÄítá a ta může způsobit vážné ohrožení tamní lokality.kompaktní zářivka s keramickým držákem.jpg
NemÄ›li bychom brát tedy tento fakt na lehkou váhu a mÄ›li bychom ukládat vysloužilé kusy do speciálních kontejnerů pro nebezpeÄný odpad. Platí to samozÅ™ejmÄ› i pro klasické lineární zářivky.